IT經理涉罵「死黑警」被控喧嘩 辯稱因質疑警方被捕

·2 分鐘文章

【on.cc東網專訊】資訊科技男經理被指2019年11月11日「三罷」當日,辱罵正在清除路障的防暴警員「死黑警執垃圾」,並煽動途人包圍警員。他否認在公眾地方作出喧嘩行為罪,案件今日(17日)於在東區法院開審。辯方指,被告當日並無出言辱警,但就因不滿警員眼見女學生遭人滋擾仍袖手旁觀,而與警員口角,有警員揚言「出嚟搞事,依家就拉X你」,繼而便將被告制服拘捕,但有關警員不同意辯方說法。

控罪指,34歲被告陳浩倫於2019年11月11日,在柴灣道341至343號滙豐銀行外公眾地方,不斷重複及持續地指罵警員,以及煽動人群阻礙警員,歷時約3分鐘,意圖激使他人破壞社會安寧。

警員鄧啟發(譯音)供稱,案發當日早上8時許,他接報柴灣道近怡泰街有人堵路,他到場後見馬路滿布竹枝磚頭等雜物,堵塞了3條行車線。當他與隊員清除路障期間,聽到被告大叫反修例口號,並辱罵「死黑警執垃圾」。在場約有150人圍觀,有圍觀者應被告呼籲衝出馬路包圍同袍,他見狀向被告發出警告,但被告情緒更為激動,大叫:「開槍呀開槍呀」,圍觀者拍手歡呼和應。他遂以公眾地方行為不檢罪拘捕被告,警誡下被告表明「我無嘢講」。

辯方庭上播放現場片段,當時確有不少人罵警員「黑警助紂為虐、強姦犯、殺人犯」,而被告則正與一名灰衫男子爭拗。辯方指出,有兩名女學生遭到該灰衫男滋擾,被告不滿警員袖手旁觀,才罵警:「搞X錯呀,睇X住個阿叔搞學生妹,你班防暴唔X理又唔X做嘢」,有警察就回應:「阿Sir做嘢唔X駛你教」、「出嚟搞事,依家就拉X你」。鄧不同意,重申有一直望着被告,見他的情緒最為激動,肯定他有出言辱警說話及煽動群眾包圍警員。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞