【LOL】娛樂圈姊妹花暗藏潛力股?

近年發展唔錯嘅劉佩玥(Moon),佢嘅妹妹Christie就疑似跟隨家姐步伐踏入娛樂圈,仲頻頻喺社交平台大派福利。其實Christie本身喺社交平台有兩萬幾Followers ,基本盤都有返咁上下。而除咗佢哋之外仲有幾多對姊妹浪跡喺呢個大染缸之中呢?