【Mean傾 第三季】盧覓雪 x 梁栢堅 #藝人網上踩過界 譚杏藍未做YouTuber之前做私影?

Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請譚杏藍(小花)、李綺雯(𡃁妹)傾下#藝人網上踩過界。疫情肆虐stay home已經成為新常態,開Channel做YouTuber成為疫巿中爆升嘅「職業」。早喺永恆亞視年代已經拍片嘅小花譚杏藍(Hana),同今年踩過界玩埋YouTube嘅𡃁妹李綺雯坐埋一枱,仲講返拍私映的日子,兼分享殺出重圍必殺技,大家嚟學嘢喇!

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能