Mo醒來了︱So Ching凌晨一句Good Night念男友

Mo醒來了︱So Ching凌晨一句Good Night念男友
Mo醒來了︱So Ching凌晨一句Good Night念男友

於男團MIRROR紅館演唱會上遭遇墮屏意外嘅舞蹈員阿Mo(李啟言)仍身在伊利沙伯醫院深切治療部留醫,尋日(7日)終於迎嚟好消息,據阿Mo父親李盛林牧師透露,阿Mo已清醒過來,能簡單與外界溝通!阿Mo女友、女團COLLAR成員So Ching雖然因疫情關係,未有即時去到醫院探男友,不過呢個好消息一樣為佢打咗支強心針,今日(8日)凌晨兩點,想念男友心切嘅佢,再次透過社交網同男友「對話」,今次佢上載愛貓相,身後抱住愛貓嘅就疑似係阿Mo,並留言:「Good Night I Miss You」又加上黃色、紫色心心及加油Emoji,未知醒番嘅阿Mo有冇精神睇電話,收到女友對自己講嘅「愛的晚安」呢?

「Good Night I Miss You.」
「Good Night I Miss You.」
依家阿Mo醒番,So Ching都鬆一口氣。
依家阿Mo醒番,So Ching都鬆一口氣。
無限思念。
無限思念。
唔知So Ching今日會唔會去到醫院探佢呢?
唔知So Ching今日會唔會去到醫院探佢呢?