UNO官方確定︰結牌可以出功能牌

19+

 

過年拜年,一班人除咗食,梗係要有嘢玩!

 

有小朋友唔方便聚賭的話,一於玩UNO。

但係同其他紙牌/桌上遊戲一樣,總會對規則冇寫嘅情況有疑問。

例如,玩到手上剩返一張嘅時候,

假如係reverse/draw 2/draw 4/skip/轉色呢類功能牌,

到底係咪唔可以出,要抽牌?

 

有人將呢條問題放上twitter問,

UNO官方就回應︰可以!

假如你最後一張出得嘅牌係draw 2/draw 4,

出完之後,下家要抽返2/4張牌先計分。

 

不過官方仲解釋咗,如果你手頭上得一張draw 2,

而上家出咗draw2的話,你就唔可以跟住出嚟end game,

而係要抽返2張牌,到下round先可以出。

 

聽完真係寧願過年有麻雀都唔打,搵返副UNO玩吓!

一蚊一分!

原post傳送門

你可能還想看