Winka自揭同祖兒一樣

Winka喜遇偶像容祖兒。
Winka喜遇偶像容祖兒。

天后容祖兒人氣高企,女團COLLAR成員Winka視她為偶像,更終於有幸能夠同場集郵。Winka網晒合照並興奮表示:「見到偶像嘅感覺原來係咁嘅,會有種佩服同敬佩感,少少緊張咁啦,但我都依然係好淡定!」她更自爆原來與祖兒非常有緣:「好想同佢講,我哋同一日生日㗎!最後我冇咁講,因為感覺咁樣講係好傻。」