Lucy興奮上學 阿媽不捨想做校工

·1 分鐘文章
星島日報相片
星島日報相片

【星島日報報道】李璨琛的3歲女兒Lucy李元元,9月1日正式返學很興奮,Lucy媽反而不捨得,自嘲有分離焦慮症,她分享囡囡睡覺相報告返學情況,繼續講出自己有幾不捨得,更想去學校做校工,但網民只把焦點放在Lucy的搞笑對答。

Lucy媽寫道:「第一日放學後,老母問佢返學開唔開心,佢第一句答老母:『我好肚餓啊!』講完肚餓之後,佢問老母:『咁我 而家去邊?』老母問返佢:『咁你想去邊?』佢話:『我想去shopping。』問佢返學做 乜,佢淨係答:『玩囉。』問佢有冇同學喊,佢話有。問佢有冇想喊,佢話冇呀。其實,老母最想喊。」文:娛樂組

■Lucy上學不知多開心,完全無喊,反而媽媽掛住她想喊。

娛樂

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能