Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦

Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦

今晚(7日)《Auntie妳好東南亞玩番轉》三位主持ERROR成員吳保錡、鍾慧冰(冰姐)、陳月媚(媚姨)去到澳門旅遊塔,在離地二百多米高的塔頂外圍挑戰空中漫步,更要在沒有扶手的情況下完成指定高難度動作。保錡形容兩位auntie是「大年紀的細路仔」,過程中一直跟在冰姐和媚姨後面照顧她們。教練要求三人坐在平台邊緣,保錡和媚姨毫不猶豫,相反冰姐一直叫嚷道:「我坐低咗就起唔翻身㗎喇」,更稱自己害怕到想哭。

之後教練要求他們做更刺激、更高難度的動作。保錡一心只想著收工,他眼見兩位Auntie畏縮不前,於是決定使用激將法,他跟媚姨說:「我已經諗到依一次將會係我哋最後一次拍攝,公司唔會再批俾我哋拍,因為今次去到咁盡,但有啲畫面都唔能夠拍攝到。我哋要好好珍惜今次嘅友誼。」媚姨回應:「你講到咁,我只好盡力啦。」

Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦
Auntie妳好東南亞玩番轉|保錡用激將法令兩位Auntie突破極限 媚姨:我只好盡力啦